ประวัติ 

ชื่อ นายสาธิต  ศรีวรรณะ ชื่อเล่น ใหม่ 

    เกิดวันที่ 5 มกราคม 2533 ปัจจุบัน 33 ปี

ใบประกอบวิชาชีพครู 

     เลขที่ 63109000125925

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร 

     ระดับภาคีวิศวกร เลขที่ 158606

ทำหน้าที่สอน

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่งรับการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย drive.google.com/file/d/1xiYGdiajPV4Z1YCAuWUQXUQfGCQWnAOg/view?usp=sharing 

ประวัติการศึกษา

ปี 2566  ระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 

            สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปี 2563  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

            คณะครุศาสตร์ 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปี 2553  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนนารี

ปี 2550  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (พสวท.)

            โรงเรียนนครสวรรค์

ประสบการณ์ทำงาน