ประวัติ 

ชื่อ นายสาธิต  ศรีวรรณะ ชื่อเล่น ใหม่ 

    เกิดวันที่ 5 มกราคม 2533 ปัจจุบัน 33 ปี

ใบประกอบวิชาชีพครู 

     เลขที่ 63109000125925

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร 

     ระดับภาคีวิศวกร เลขที่ 158606

ทำหน้าที่สอน

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่งรับการบรรจุตำแหน่งครู   คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

คำสั่งรับแต่งตั้ง คศ.1   คำสั่ง คศ.1

คำสั่งปรับเงินเดือนตามวุฒิ   คำสั่ง ปรับเงินเดือนตามวุฒิ

ประวัติการศึกษา

ปี 2566  ระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 

            สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปี 2563  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

            คณะครุศาสตร์ 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปี 2553  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนนารี

ปี 2550  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (พสวท.)

            โรงเรียนนครสวรรค์ประสบการณ์ทำงาน